Wielokulturowa Praga

  • Drukuj

Stowarzyszenie w roku 2012 zrealizowało projekt edukacyjny pod nazwą "Wielokulturowa Praga". Program zyskał uznanie ekspertów i otrzymał dofinansowanie ze środków Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Do celów należało zwiększenie wśród uczniów różnych typów szkół z Targówka i Pragi Północ, wiedzy o historii Pragi ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tej części miasta i materialnych pozostałości funkcjonowania w prawobrzeżnej części Warszawy kultur żydowskiej i prawosławnej. Chcieliśmy także przybliżyć młodzieży historię, jako naukę ciekawą i przyjazną - pokazać, że może ona przybliżać nam fascynujące wydarzenia i ciekawych ludzi a jej ślady są na każdym kroku obecne w przestrzeni wokół nas. Projekt miał także ukazać wielokulturowość jako zjawisko wzbogacające nas i mocno w dziejach miejsca, w którym żyjemy zakorzenione.

Realizacja obejmowała prowadzone na terenie szkół dwugodzinne wykłady a następnie wycieczki, ukazujące materialne pozostałości wielokulturowego środowiska warszawskiej Pragi. Uczniowie zwiedzili m. in. praski cmentarz żydowski, cerkiew metropolitalną św. Marii Magdaleny i bazylikę katedralną św. Floriana i Michała Archanioła, przeszli też szlakiem praskich judaików. Pamiątką i wartościową pozostałością udziału w zajęciach były przygotowane dla uczestników projektu płyty z materiałami przypominającymi i poszerzającymi przedstawione zagadnienia.

Rezultaty, to przede wszystkim wzrost wiedzy uczniów o historii miejsca, w którym żyją oraz innych kulturach, które w dziejach warszawskiej Pragi odegrały znaczącą rolę.

Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy z 21 szkołami, w zajęciach wzięło udział 966 uczniów. Przeprowadziliśmy 108 godzin zajęć teoretycznych i 162 godziny zajęć w terenie. W ramach projektu powstało 1050 egzemplarzy płyt, przekazanych uczestnikom i współpracującym przy realizacji szkołom.