Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia „Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy”

 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów określonych w Rozdziale II niniejszego Statutu.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony oraz posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
6. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie posiada znak firmowy (logo).
7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Decyzję w powyższym przedmiocie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia przez Stowarzyszenie jego członków, w tym członków jego władz, do realizacji konkretnych zadań. Stowarzyszenie może także zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział II.
Cele i metody działania Stowarzyszenia

§ 2


Celami Stowarzyszenia są:
1. działanie na rzecz ochrony materialnego i kulturowego dziedzictwa narodu, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i Mazowsza,
2. zapobieganie dewastacji, niszczeniu i marginalizacji pamiątek przeszłości,
3. organizacja, promocja i popieranie działań zmierzających do rozwoju świadomości historycznej, dumy z historii Warszawy oraz roli miasta i jego mieszkańców w dziejach Polski,
4. prowadzenie badań historii Warszawy i upowszechnianie ich wyników,
5. wspieranie działalności turystyczno-krajoznawczej,

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez,
2. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i przedsięwzięć turystycznych,
3. prowadzenie działalności wydawniczej,
4. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz w sprawach dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego – tak materialnego jak i kulturowego,
5. współpracę z archiwami, muzeami, organizacjami społecznymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi celem pozyskania materiałów dla prowadzonej działalności w zakresie edukacji i publikacji,
6. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach,
7. wspieranie osób i organizacji podejmujących działania zgodne z celami Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział III.
Członkowie - prawa i obowiązki

§ 5


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie a także cudzoziemiec, pod warunkiem:
a. zaakceptowania celów Stowarzyszenia,
b. złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej, uznającej cele Stowarzyszenia oraz wyrażającej wolę przystąpienia do niego,
c. posiadania rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po zaakceptowaniu deklaracji uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca wolę wspierania Stowarzyszenia pomocą finansową lub rzeczową.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po zaakceptowaniu deklaracji uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą Zarządu na pisemny wniosek co najmniej 1/3 (nie mniej, niż siedmiu) członków Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach oraz imprezach Stowarzyszenia,
d) zgłaszania wniosków i propozycji co do działalności Stowarzyszenia,
e) do korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia przy realizacji zadań statutowych.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 11

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 12

1. Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie przez Zarząd z listy członków na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
1) łamania statutu,
2) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
3) notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
4) nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek przez okres 12 miesięcy,
5) popełnienia czynu, który godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
6) popełnienia przestępstwa, prawomocnie orzeczonego przez sąd.
c) śmierci członka,
d) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, nie później jednak niż terminie 1 roku od powzięcia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 13

Wykluczenia członków władz dokonuje się w trybie przewidzianym dla pozostałych członków Stowarzyszenia. Ich odwołanie następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być powołany na kolejne kadencje.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane jako zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w ciągu roku kalendarzowego przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia wniosku lub powzięcia uchwały. Termin i miejsce obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków niezwłocznie po podjęciu decyzji o jego zwołaniu, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
6. Powiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia następują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Członka Stowarzyszenia w deklaracji członkowskiej i obowiązkowo aktualizowany przez Członka Stowarzyszenia w przypadku jego zmiany. W sytuacji braku adresu e-mail, powiadomienia będą doręczane za pomocą listów poleconych. Tak przekazane powiadomienie uważa się za skuteczne.
7. Porządek Walnego Zgromadzenia Członków ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania i zwołujące Zgromadzenie.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
9. Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określenie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego, za wyjątkiem Prezesa Zarządu I kadencji, Komisji Rewizyjnej I kadencji i jej Przewodniczącego, których wybierają i powołują uczestnicy zebrania założycielskiego,
d) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Stowarzyszenia pozostałych członków Zarządu, za wyjątkiem tychże członków Zarządu I kadencji, których wybierają i powołują uczestnicy zebrania założycielskiego,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w minionym roku,
g) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 16

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. W sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu, stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub każdy z Wiceprezesów. Poprzez zakres czynności zwykłego zarządu rozumie się działania związane z bieżącym funkcjonowaniem stowarzyszenia. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, w tym w szczególności do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes.
3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z dwóch do sześciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów. Zarząd dokonuje podziału zadań pomiędzy swoich członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 60 dni kalendarzowych. O terminie posiedzenia powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.
5. Obrady Zarządu mogą się odbywać za pomocą technicznych środków komunikacji, w tym internetowej, a głosowania mogą być prowadzone również drogą internetową.
6. Z przebiegu obrad Zarządu sporządzany jest protokół.
7. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i ustalanie jego porządku obrad
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) ustalanie zasad opłacania składek członkowskich,
j) powoływanie komisji i innych zespołów problemowych.

§ 17

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków w tym Przewodniczącego, wybieranego i powoływanego przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 18

Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z upływem kadencji a także w przypadku:
a) ustania członkostwa Stowarzyszenia,
b) rezygnacji złożonej na piśmie
c) odwołania przez Walne Zgromadzenie.

§ 19

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Powyższy sposób uzupełnienia nie dotyczy stanowiska Prezesa Zarządu, którego powołać może wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków. Do chwili wyboru nowego Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes wskazany uchwałą Zarządu.

 

Rozdział V.
Majątek i Fundusze

§ 20

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a. składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
d. dotacji i ofiarności publicznej.
e. zbiórek pieniężnych
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i jednego z Członków Zarządu.

§ 21

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy, czyli okres trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który rozpoczyna się z dniem podjęcia działalności i kończy z dniem 31 grudnia 2011 roku.

 

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 22

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji, wyznacza likwidatora oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.